Obchodné podmienky

Občianske Združenie Historická letka SK, so sídlom Prostredná 52 / 900 21 Sv. Jur / IČO 50646141 – je prevádzkovateľom online rezervačného webu gonzoaviation.com s ponukou zážitkových letov / letov na skúšku

Kupujúci : fyzická / právnická osoba, ktorá vykoná objednávku zážitkového letu / letu na skúšku a uhradí ju online na webe gonzoaviation.com

Zážitkový poukaz / voucher (potvrdenie o kúpe zážitkového letu) : poukaz na čerpanie zážitkového / skúšobného letu vydaný v digitálnej forme, s jedinečným kódom a definovanou / ohraničenou platnosťou, ktorým sa držiteľ preukáže poskytovateľovi zážitkového letu, jeho súčasťou sú aj podmienky pre realizáciu letu, ktorej sú obe strany povnné dodržiavať

Darčekový poukaz : poukaz s jedinečným kódom, a definovanou / ohraničenou platnosťou, ktorý oprávňuje jeho držiteľa čerpať zľavu v hodnote uvedenej na poukaze, pri objednávke zážitkového letu na webe gonzoaviation.com

Držiteľ darčekového poukazu : kupujúci, prípadne tretia osoba, ktorá od neho získala darčekový poukaz formou daru

Poskytovateľ zážitkového letu : fyzická / právnická osoba poskytujúca zážitkový let / let na skúšku prostredníctvom webu gonzoaviation.com. na základe zmluvy s jeho prevádzkovateľom

Objednanie zážitkového letu / letu na skúšku

Poskytovateľ uverejňuje po dohode s prevádzkovateľom webu gonzoaviation.com ponuku zážitkových letov / letov na skúšku, ktoré si môže kupujúci objednať a uhradiť

Kupujúci si vyplnením objednávkového formulára na webe gonzoaviation.com objednáva zážitkový let / let na skúšku

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný Zážitkový poukaz, alebo Darčekovú poukážku kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok zverejnených na webe a platných v deň odoslania objednávky

Objednávka sa stáva záväznou v momente úhrady (online), alebo pripísaním na účet, v prípade platby z účtu na účet

Prevádzkovateľ je poverený Poskytovateľom zážitkového letu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, na preberanie sumy v EUR za zážitkový let / let na skúšku

Daňové doklady vydáva Poskytovateľ zážitkového letu, ktorý je predajcom služby

Právnická osoba, resp. fyzická osoba – podnikateľ, ako Kupujúci, má nárok na obdržanie faktúry, ktorú vystaví prevádzkovateľ služby. Túto skutočnosť je povinný Kupujúci oznámiť Poskytovateľovi, prípadne Prevádzkovateľovi spolu s uvedením fakturačných údajov. Poskytovateľ nie je povinný vystaviť daňové doklady fyzickým osobám, nepodnikateľom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu, prípadne Držiteľovi poukazu v dôsledku zle uvedených informácií zo strany Kupujúceho / Držiteľa poukazu

Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať tretej osobe (Držiteľovi poukazu). V tomto prípade sa Kupujúci vzdáva nároku na čerpanie zážitkového letu / letu na skúšku a tento nárok prechádza na Držiteľa darčekového poukazu

Doba doručenia Zážitkového poukazu / Darčekovej poukážky kupujúcemu začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky / online platby, pri úhrade z účtu na účet dňom dňa prijatia platby

Predpokladaná doba doručenia Zážitkového poukazu / Darčekovej poukážky uvedená na webe gonzoaviation.com má informatívny charakter a nie je záväzná

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie Zážitkového poukazu / Darčekovej poukážky zavinený elektronickou poštou

Prevádzkovateľ nevstupuje do zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Poskytovateľom zážitkového letu

Prevádzkovateľ webu gonzoaviation.com je len online sprostredkovateľom Zážitkových letov / Letov na skúšku a uvedené služby sám neposkytuje

Členovia občianskeho združenia

Poskytovateľ je zodpovedný za vykonanie Zážitkového letu / Letu na skúšku podľa jeho špecifikácie v čase objednania, ako aj za jeho kvalitu a prevedenie. Poskytovateľ je taktiež zodpovedný za správnosť informácií o Zážitkovom lete / Lete na skúšku, ktoré prevádzkovateľ webu gonzoaviation.com uvádza

Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie Zážitkového letu / Letu na skúšku

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením Zážitku u Poskytovateľa

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný uplatňovať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z kúpy Zážitkového letu / Letu na skúšku u Poskytovateľa

Platnosť Zážitkového poukazu / Darčekovej poukážky je 12 mesiacov od dátumu objednávky. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Kupujúci / Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby

Kupujúci / Držiteľ poukazu má nárok na výmenu Zážitkového poukazu, ktorý nebol rezervovaný alebo uplatnený, za iný Zážitkový poukaz z ponuky na webe gonzoaviation.com . Výmena je možná za iný poukaz v rovnakej cene, ako cena pôvodného poukazu. V prípade záujmu o výmenu za poukaz vo vyššej cene Kupujúci / Držiteľ poukazu uhradí rozdiel medzi týmito cenami

Pre výmenu poukazu je nutné zaslať požiadavku na e-mail sabo.ivan1@gmail.com s uvedeným kódom Zážitkového poukazu a presnú špecifikáciu požadovaného Zážitkového poukazu. Nový poukaz bude vystavený s rovnakou platnosťou uvedenou v pôvodnom Zážitkovom poukaze

Reklamáciu objednaného Zážitkového poukazu, Darčekového poukazu, je nutné urobiť bezodkladne od zistenia vady zaslaním e-mailu na adresu sabo.ivan1@gmail.com. Kupujúci / Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis vady a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje

Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od doručenia reklamáciu vyriešiť. V prípade zamietnutia reklamácie je povinný zaslať písomné vyjadrenie poštou prípadne e-mailom Kupujúcemu / Držiteľovi poukazu

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci / Držiteľ poukazu právo na kompenzáciu, zľavy, prípadne vrátenie peňazí

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 kalendárnych dní od kúpy v prípade, že Zážitkový poukaz / Darčekovú poukážku nevyužil. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu so Zážitkovým poukazom / Darčekovou poukážkou, dokladom o kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná

Prevádzkovateľ je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 14 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s potrebnými náležitosťami. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim v zákonnej lehote náklady na vrátenie tovaru hradí Kupujúci.

Kupujúci / Držiteľ poukazu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Prevádzkovateľovi, ako aj Poskytovateľovi osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári (t.j. meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovoľne a slobodne. Osobné údaje budú použité Prevádzkovateľom a Poskytovateľom na potreby uplatenia Zážitkového letu / Letu na skúšku, viac info o GDPR tu